Contribute!Get your story published here

Call for Municipal Planning tribunal (MPTP) nominations

Stellenbosch Municipality calls for nominations of public persons to be appointed as members of the Municipal Planning Tribunal.

The Stellenbosch Municipality intends to establish a Municipal Planning Tribunal in terms of the Spatial Planning and Land Use Management Act. 2013 (Act 16 of 2013). The Tribunal will be responsible for taking decisions on categories of land use and land development applications as designated by the Stellenbosch Municipality.

The Municipal Planning Tribunal will consist of members of the public and officials with knowledge and experience of spatial planning, land use management, land development or the law related thereto. Responsibilities will include preparing for meetings by reading reports, attendance and participation at meetings of the Tribunal, attending site inspections and other duties and functions provided for in legislation.

Interested individuals are invited to submit nominations for consideration as members who have knowledge, experience and/or qualifications in one or more of the aforementioned fields to be appointed to the Stellenbosch Municipal Planning Tribunal for its first term of office. Members will be appointed for a three year term, subject to terms and conditions. The Tribunal will include seven (7) individuals who are not Municipal employees or Councillors. It is a part time position, estimated to take 10 (ten) hours per month, with remuneration as approved by Council from time to time.

  • The nomination forms are available on the Stellenbosch Municipal website: www.stellenbosch.gov.za
  • Completed nomination forms must be accompanied by a curriculum vitae of the nominee.
  • Any person without internet may also fax a request for the information to 021 886 6899.
  • Enquiries: Hedré Dednam Email: hedre.dednam@stellenbosch.gov.za Tel: +27 21 808 8674

The closing date for the nomination is 14 August 2015. Applications must be sent to the Director: Planning and Economic Development at : Postal Address: PO Box 17 Stellenbosch 7599 or Physical Address:  Plein Street Stellenbosch 7600   or Fax: +27 21 886 6899


Stellenbosch Munisipaliteit wag nominasies in van publieke persone om aangestel te word as lede van die Munisipale Beplanningstribunaal.

Stellenbosch Munisipaliteit beoog om ‘n Munisipale Beplanningstribunaal ingevolge die Wet op Ruimtelike Beplanning- en Grondgebruiksbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) tot stand te bring.  Die Tribunaal sal verantwoordelik wees vir besluitneming oor verskillende kategorieё grondgebruiks- en grondontwikkelingsaansoeke soos deur die Stellenbosch Munisipaliteit aangewys.

Die Munisipale Tribunaal sal bestaan uit lede van die publiek en amptenare met kennis en ervaring van ruimtelike beplanning, grondgebruiksbestuur en grondontwikkeling wat met die tersaaklike wet verband hou. Verantwoordelikhede sal insluit die lees van verslae ter voorbereiding van vergaderings, bywoning van en deelname aan vergaderings van die Tribunaal, bywoning van terreininspeksies en ander pligte waarvoor in wetgewing voorsiening gemaak word.

Belangstellendes word genooi om nominasies in te dien vir lede met kennis, ervaring en/of kwalifikasies in een of meer van die voorafgemelde velde, om sodoende vir die eerste ampstermyn van die   Stellenbosch Munisipale Beplanningstribunaal aangestel te word. Lede sal aangestel word vir n drrie jaar termyn, onderworpe aan bepalings en voorwaardes. Die Tribunaal sal (7) sewe individue, wat nie munisipale amptenare of Raadslede is nie, insluit. Dit is ‘n deeltydse posisie van ongeveer tien (10) ure per maand, teen ‘n vergoeding soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal sal word.

  • Die nominasievorms is beskikbaar op die Stellenbosch Munisipale webwerf by www.stellenbosch.gov.za
  • Volledige nominasievorms moet deur ‘n curriculum vitae van die genomineerde vergesel word. Enige persoon sonder internettoegang mag ook ‘n versoek vir die inligting rig per faks aan 021 886 6899.
  • Navrae: Hedré Dednam, E-pos: hedre.dednam@stellenbosch.gov.za, Tel: +27 21 808 8674

Die sluitingsdatum vir die nominasies is 14 Augustus 2015.

Nominasies moet aan die Direkteur: Beplanning en Ekonomiese Ontwikkeling gerig word by:

Posadres : Posbus 17 Stellenbosch  7599 of Fisiese Adres: Pleinstraat, Stellenbosch , 7600 of Faks: +27 21 886 6899

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.